Chủ đầu tư thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự toán các chi phí thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội (Ban QLDA) là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Hà Nội quản lý. Ban QLDA thực hiện các nhiệm vụ do UBND TP Hà Nội giao, quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách và ngoài ngân sách của Trung ương và TP Hà Nội, từ giai đoạn chuẩn bị lập, trình phê duyệt dự án; tổ chức triển khai thực hiện dự án, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, thanh quyết toán dự án theo quy định. 

Nguyễn Thanh Xuân - Giám đốc Ban QLDA công trình NN và PTNT TP Hà Nội

 

Năm 2019, Ban QLDA đã và đang triển khai thực hiện 44 dự án, trong đó 14 dự án đang thực hiện chuyển tiếp như: Dự án Cải tạo nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Phù Đổng, huyện Gia Lâm; Dự án đường hành lang đê huyện Ba Vì; Dự án Kiên cố hoá kênh tiêu chính Thập Cửu - Trạm bơm Hạ Dục, huyện Chương Mỹ; Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu trạm bơm tiêu Phú Thụ huyện Thạch Thất; Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới trạm bơm Phương Nhị, huyện Thanh Oai..., khởi công 3 dự án, 16 dự án đã thực hiện xong bước chuẩn bị đầu tư....

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án có liên quan đến Nghị định số 68/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Nghị định 68) có hiệu lực từ ngày 01/10/2019, nhận thấy trong thành phần tổng mức đầu tư quy định tại Nghị định mới có thay đổi so với Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 23/5/2015, như: Chi phí khác không có chi phí hạng mục chung, Chi phí xây dựng có thêm chi phí gián tiếp (trước đây không có, mà có chi phí chung)...

Mặc dù, Nghị định 68 đã có hiệu lực thi hành nhưng đến nay vẫn chưa có Thông tư hướng dẫn cụ thể: Xác định các khoản mục chi phí thành phần trong Tổng mức đầu tư, Dự toán xây dựng công trình... chưa có các định mức tỷ lệ % xác định một số chi phí đầu tư xây dựng cho từng loại công trình xây dựng theo Nghị định mới, dẫn đến khó khăn cho các đơn vị trong việc lập hồ sơ dự toán và công tác thẩm định, phê duyệt tại thời điểm hiện nay.

Theo Khoản 2 Điều 36 (Quy định chuyển tiếp) Nghị định 68 quy định: “Dự án đầu tư xây dựng đã lập, thẩm định nhưng chưa được phê duyệt, hoặc đã phê duyệt nhưng chưa triển khai thì các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng tiếp theo thực hiện theo quy định của Nghị định này…”. Như vậy, nếu không có Thông tư hướng dẫn kịp thời, các dự án đã bố trí kế hoạch vốn năm 2019 đã duyệt thiết kế dự toán, kế hoạch đấu thầu sẽ phải chờ điều chỉnh dự toán theo Nghị định mới có thể tổ chức lựa chọn đơn vị thi công và tạm ứng hợp đồng, giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 (mặc dù đã đủ thủ tục và thời gian để lựa chọn nhà thầu từ nay đến cuối năm vẫn còn để thực hiện), dẫn đến không hoàn thành được công tác giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí.

Tại khoản 10, Điều 6 và khoản 3, Điều 10 của Nghị định 68 quy định: “Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án; dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công thì cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt chi phí này”.

Tuy nhiên, tại Điều 76 Luật Xây dựng năm 2014, Điều 7 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Điều 7 Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng có quy định: Chủ đầu tư, người đứng đầu cơ quan được giao chuẩn bị dự án có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng cùng với nhiệm vụ khảo sát xây dựng”.

Như vậy, nội dung này tại Nghị định 68 không thống nhất với Luật Xây dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Trong quá trình thực hiện chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp và rút ngắn quy trình thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng của Chính phủ; hơn nữa TP Hà Nội đã thành lập các Ban QLDA chuyên ngành có đầy đủ năng lực pháp lý và chuyên môn nghiệp vụ, việc giao Chủ đầu tư thực hiện công tác thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự toán các chi phí thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư là hoàn toàn phù hợp.

Đối với các khó khăn trên, với góc độ đơn vị được giao làm Chủ đầu tư, chúng tôi kiến nghị các Bộ, ngành sớm ban hành các Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016); Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình (thay thế Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016);

 Nghiên cứu, xem xét khoản 10, Điều 6 và khoản 3, Điều 10 của Nghị định 68 để thống nhất với Luật Xây dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

 

 

Nguyễn Thanh Xuân - Giám đốc Ban QLDA công trình NN và PTNT TP Hà Nội

Lượt xem: 12.443
Bình luận
Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh
Tin tức nổi bật
Tạp chí điện tử Xây dựng chính thức ra mắt bạn đọc

Tạp chí điện tử Xây dựng chính thức ra mắt bạn đọc

01/01/2022
 Vào lúc 0h ngày 01/01/2022, Tạp chí Xây dựng (Bộ Xây dựng) đã chính thức ra mắt bạn đọc Tạp chí điện tử Xây dựng tại địa chỉ http://tapchixaydung.vn. Đây là sự kiện mang tính bước ngoặt, phù hợp với xu thế của báo chí hiện đại trong kỷ nguyên số ...