PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH – GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH, ĐẢM BẢO PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHANH, HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG


Phát triển đô thị tăng trưởng xanh là một công cụ để thực hiện Tăng trưởng xanh – một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh và bền vững, trên cơ sở Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020; Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là tạo lập và phát triển đô thị tăng trưởng xanh ở Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trưởng kinh tế đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo phát triển kinh tế khu vực đô thị nhanh, hiệu quả, bền vững, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nâng cao năng lực chống chịu ứng phó biến đổi khí hậu của hệ thống các đô thị, đóng góp cho cam kết quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính.

Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn đến năm 2020: Hoàn thành rà soát, điều chỉnh các định hướng, chiến lược và quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng liên tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị tại các đô thị lớn, lồng ghép mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Hình thành cơ chế đối thoại chính sách định kỳ với các doanh nghiệp, các đối tác phát triển về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng và các chính sách phát triển đô thị; Phấn đấu thực hiện thí điểm xây dựng đô thị tăng trưởng xanh tại ít nhất bình quân 01 đô thị trên mỗi vùng kinh tế - xã hội.

Mục tiêu trong giai đoạn từ năm 2020 - 2030: Hoàn thành việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu trong điều chỉnh quy hoạch chung đô thị được phê duyệt trước năm 2015 và các quy hoạch chung đô thị được phê duyệt mới; Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các cơ chế chính sách, quy định quy phạm pháp luật về phát triển đô thị tăng trưởng xanh; Nghiên cứu và triển khai thực hiện phát triển đô thị thông minh.

Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch được chia thành các hoạt động cụ thể, bao gồm 03 chủ đề và 14 nhiệm vụ hành động ưu tiên như sau:

Một là, rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị và chương trình phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu, gồm 4 hành động ưu tiên: Đánh giá thực trạng phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh; Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông đô thị, các chương trình phát triển đô thị, lồng ghép mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Lồng ghép phát triển đô thị tăng trưởng xanh trong quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng liên tỉnh; Rà soát, điều chỉnh các định hướng, chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị quốc gia lồng ghép mục tiêu tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Hai là, lập kế hoạch huy động nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ và đầu tư xây dựng phát triển đô thị tăng trưởng xanh hàng năm và theo giai đoạn, gồm 5 hành động ưu tiên: Đầu tư phát triển hệ thống đô thị theo các chương trình mục tiêu, nâng cao hiệu quả kết nối đô thị - nông thôn; Đầu tư hạ tầng kỹ thuật giao thông xanh, xử lý rác thải, nước thải đô thị; Đầu tư xây dựng, cải tạo các khu dân cư thu nhập thấp; Xây dựng kế hoạch và đầu tư xây dựng không gian công cộng đô thị, xanh hóa cảnh quan đô thị; Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ công trình xanh vào quá trình quy hoạch, thiết kế, thi công công trình.

Ba là, quản lý phát triển đô thị tăng trưởng xanh, gồm 5 hành động ưu tiên: Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và ban hành cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng; Kiểm tra đánh giá việc thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh; Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển đô thị tăng trưởng xanh; Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển đô thị tăng trưởng xanh; Đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm, kết nối mạng lưới, đối thoại chính sách về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu.

Nguồn vốn thực hiện kế hoạch: Kinh phí thực hiện Kế hoạch được huy động từ các nguồn: Vốn tài trợ quốc tế và trong nước, vốn vay ODA, vốn doanh nghiệp, vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước, thực hiện theo quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng với vai trò là cơ quan đầu mối, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Hội, Hiệp hội chuyên ngành: Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tại các địa phương; phối hợp vận động các nguồn lực trong nước và quốc tế hỗ trợ các địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch; đề xuất cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch. Định kỳ 2 năm một lần rà soát, quyết định danh mục sửa đổi, bổ sung các đô thị thí điểm thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh thuộc 6 vùng kinh tế.

Nguyễn Thanh Hòa

Bình luận
Ý kiến chuyên gia
Video
Tạp chí Xây dựng
Thư viện ảnh
Tin tức nổi bật
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn

05/06/2020
Văn phòng Chính phủ cho biết Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.Văn phòng Chính phủ cho biết Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê ...