Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững quản lý vận hành nhà chung cư về an toàn trong sử dụng tại Việt Nam

 21/02/2021, 14:00:00 - Lượt xem: 71

Thông tin tài liệu

Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững quản lý vận hành nhà chung cư về an toàn trong sử dụng tại Việt Nam

Giới thiệu:

TÓM TẮT

Cùng với tốc độ đô thị hóa là sự phát triển các tòa nhà chung cư hoặc cụm nhà chung cư (dưới đây gọi chung là nhà chung cư). Vấn đề được xã hội rất quan tâm, đó là công tác quản lý vận hành nhà chung cư như thế nào đảm bảo tốt nhất. Lợi ích đối với chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp là nâng cao vị thế và hiệu quả trong kinh doanh; đối với các chủ sở hữu hoặc người sử dụng là hướng tới mục tiêu an toàn, thoải mái, tiện nghi đầy đủ với chi phí hợp lý, gia tăng giá trị tài sản là các căn hộ chung cư. Đây cũng là vấn đề gắn chặt với phát triển bền vững. Bên cạnh 3 trụ cột của phát triển bền vững, là bền vững về kinh tế; về xã hội và về môi trường, trong lĩnh vực này cần bổ sung bền vững về an toàn và tiện nghi trong sử dụng nhà chung cư. Để các chủ thể quản lý hướng tới cũng như để có căn cứ giám sát, đánh giá phát triển bền vững cần thiết phải xây dựng Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững quản lý vận hành nhà chung cư nói chung và về an toàn trong sử dụng nói riêng. Hiện nay bộ tiêu chí này chưa được nghiên cứu, vì vậy vấn đề nghiên cứu vừa có ý nghĩa khoa học vừa có ý nghĩa thực tiễn.

Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh