Lượt xem: 854

Một số vấn đề tính toán thiết kế chưa được sáng tỏ, ảnh hưởng đến chất lượng công trình


Thông tin tài liệu

Một số vấn đề tính toán thiết kế chưa được sáng tỏ, ảnh hưởng đến chất lượng công trình

Ts. Trần Kim Chương
Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh