Lượt xem: 715

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017


Thông tin tài liệu

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017

Giới thiệu:

 

Quyết định 05/QĐ-BXD ngày 10/01/2017 của Bộ Xây dựng Ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh