Tính toán công trình chịu động đất theo tiêu chuẩn TCVN 9386:2012 có kể đến các đặc trưng bất định của các tham số, bằng cách số hóa các tham số của các tiêu chuẩn và bằng thuật toán Monte-Carlo cải tiến để phân tích

 26/02/2021, 11:13:00 - Lượt xem: 81

Thông tin tài liệu

Tính toán công trình chịu động đất theo tiêu chuẩn TCVN 9386:2012 có kể đến các đặc trưng bất định của các tham số, bằng cách số hóa các tham số của các tiêu chuẩn và bằng thuật toán Monte-Carlo cải tiến để phân tích

Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh