THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI CHO TẠP CHÍ XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

CHO TẠP CHÍ XÂY DỰNG – BỘ XÂY DỰNG

 

 1. Bài gửi đăng tạp chí phải là công trình nghiên cứu của tác giả, chưa đăng và gửi đăng ở bất kỳ tạp chí khác.
 2.  
 3. Bài gửi được đánh máy vi tính, in trên 1 mặt khổ A4 thành 2 bản (font chữ Myriad Pro (Unicode), cỡ chữ 8,5; lề trên và lề dưới 3cm, lề phải và lề trái 2,5cm)
 4.  
 5. Các hình vẽ phải rõ ràng, chuẩn xác (font chữ thống nhất theo nội dung bài). Nếu bài có ảnh thì phải gửi kèm ảnh gốc dộ phân giải 200dpi. Hình vẽ và ảnh phải chú thích đầy đủ.
 6.  
 7. Các công thức và thông số liên quan phải được chế bản bằng phần mềm Mathtype hoặc công cụ cõ sẵn trong phần mềm soạn thảo văn bản word (Các công thức hoặc các thành phần công thức có trên các dòng văn bản thì được đánh bằng Symbol.
 8.  
 9. Tài liệu tham khảo phải xếp theo vần ABC, trích dẫn phải có đủ các thông tin theo trình tự sau: Họ tên tác giả (hoặc chủ biên), tên sách (tên bài báo / tạp chí, tên báo cáo khoa học), nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, trang trích dẫn.
 10.  
 11. Bài viết phải có tên tiếng Việt và tiếng Anh. Mỗi bài cần kèm theo phần tóm tắt bằng tiếng Anh (font chữ 11, tối đa là 150 từ) cung cấp những nội dung chính của bài viết.
 12.  
 13. Bài phải có từ khóa tiếng Anh, tiếng Việt, mã số phân loại chuyên ngành của bài báo (nếu có)
 14.  
 15. Cấu trúc bài báo gồm các phần: dẫn nhập, nội dung khoa học và kết luận (viết thành mục riêng). Bài báo phải đưa ra được các kết quả nghiên cứu mới hoặc các ứng dụng mới hay phải nêu được hiện trạng, những hướng phát triển cơ bản của vấn đề được đề cập, khả năng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng tại Việt Nam. Bài báo giới thiệu tổng quan không quá 3500 từ; công trình nghiên cứu và triển khai ứng dụng không quá 3000 từ.
 16.  
 17. Với bài thông tin khoa học; tin ngắn: là các bài dịch tổng thuật, tổng quan về các vấn đề khoa học công nghệ xây dựng kiến trúc có tính thời sự.
 18.  
 19. Không trả lại bản thảo cho những bài không đăng.
 20.  
 21. Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị, nơi làm việc, số điện thoại của tác giả (gửi Email: ktstranquockhanh@yahoo.com.vn).
 22.  
 23. Phải có bản thẩm định của người có học hàm học vị cao hơn theo chuyên ngành do hội đồng khoa học của TCXD chỉ định. Mẫu phiếu thẩm định được thể hiện ở phần sau........................................................................

 

Phụ trách Bài khoa học của Tạp chí Xây dựng

Trần Quốc Khánh

Email: ktstranquockhanh@yahoo.com.vn

ĐT: 0983382188

 

 

 

 

Formatting and submitting regulations for Construction Review – Ministry of Construction

 

 

 1. Articles must be the author’s own research and wasn’t published on other reviews.
 2.  
 3. Articles in Vietnamese must be typed on computer, printed to fit A4 paper size and into 2 copies (with Myriad Pro (Unicode) font), font size 8.5, 3cm top and bottom margins, 2.5cm left and right margins.
 4.  
 5. Pictures must be clear and accurate (with the same font used in article’s content). In case of photos, the original photos at resolution of 200dpi must be submitted with the article. Pictures and photos must be sufficiently captioned.
 6.  
 7. Formulas and figures must be made with Mathtype software (Formulas or formula parts in paragraphs must be typed with tools in Microsoft Word).
 8.  
 9. Cited sources must be sorted alphabetically from A to Z and contain the following information: Full name of author (or editor), book title (or article, magazine, scientific report), place of publication, publisher, year of publishing, cited page number.
 10.  
 11. Articles must have English and Vietnamese name. Each article must be submitted with an abstract in English (font size 11, maximum 150 words) providing the main contents.
 12. Articles must have English and Vietnamese keywords and subject code (if available).
 13.  
 14. Article format includes: introduction, content and conclusion (as separate item). Articles must introduce new research findings or applications or state the current status, basic development directions of the research subject, the capability of researching and applying in Vietnam. Introduction articles must not exceed 3500 words, research projects and applications articles must not exceed 3000 words.
 15.  
 16. Scientific information, news articles must be summarized translations on trending construction and architecture science and technology.
 17.  
 18. Unpublished drafts will not be returned.
 19.  
 20. Clearly write author’s surname, given name, qualification, degree, place of employment, phone number (summited by email to: ktstranquockhanh@yahoo.com.vn).
 21.  
 22. Articles must be evaluated by person with higher degree assigned by Construction Review’s Science Council. Evaluation Form is shown below:

Articles submitted -> Reception -> articles do not meet standard – get sent back -> Administrative formalities with Construction Review -> Classify, identify field, specialty -> Forward to -> Science Council -> Evaluation by scientists -> submitted (gửi) -> (Các nhà khoa học nhận xét, phản biện) Scientists comment, criticize -> (Gửi nhận xét) Submitting comments -> (Phiếu thẩm định) Evaluation Form -> Editor-in-chief -> Qualified -> Published on Construction Review.

(Các bài không đăng -> lưu) Unpublished articles -> saved

 

 

Construction Review’s Scientific Article Director

Tran Quoc Khanh

Email: ktstranquockhanh@yahoo.com.vn

Phone: 0983382188

 

 

Bình luận
Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh
Tin tức nổi bật