Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng

Tư vấn

Ưu tiên đầu tư đô thị vệ tinh

 Tại hội thảo “Rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và định hướng nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội”, vấn đề phát triển và ưu tiên nguồn lực đầu tư đô thị vệ tinh thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia.
Ý kiến chuyên gia