Bộ Xây dựng đề xuất một số giải pháp về đầu tư xây dựng bệnh viện dã chiến và khu cách ly

 

Ngày 28/7/2021, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5165/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV liên quan đến các hoạt động phòng, chống covid-19.

Ngày 29/7/2021, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2978/BXD-KHTC gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế nêu một số đề xuất của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV liên quan đến các hoạt động phòng, chống Covid-19.

Trong văn bản trên, Bộ Xây dựng báo cáo về một số khó khăn vướng mắc và đề xuất một số giải pháp nhằm nhanh chóng xây dựng và đưa vào sử dụng khẩn cấp các bệnh viện dã chiến và khu cách ly, đáp ứng yêu cầu cấp bách về công tác chống dịch của các địa phương.

Bệnh viện dã chiến tại TP.HCM được gấp rút xây dựng. Ảnh: Minh họa.

Theo đó, đối tượng dự án/gói thầu/công trình khẩn cấp quy định tại khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư công năm 2019, Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013 hẹp hơn và chưa bao quát so với quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Xây dựng năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14).

Mặt khác, theo quy định tại Điều 130 Luật Xây dựng năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14), Điều 58 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì người được giao quản lý, thực hiện xây dựng công trình được tự quyết định toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Cụ thể, giao tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng và các công việc cần thiết khác phục vụ xây dựng công trình khẩn cấp; quyết định về trình tự thực hiện khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng; quyết định về việc giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng đáp ứng yêu cầu của lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Tuy nhiên, Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định đối với các gói thầu khẩn cấp, cấp bách phải thực hiện chỉ định thầu.

Bên cạnh đó, Điều 130 Luật Xây dựng năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14), Điều 58 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp và trách nhiệm của các chủ thể trong việc thực hiện.

Bộ Xây dựng cũng lưu ý, Luật Đầu tư công năm 2019 chỉ quy định về một số nội dung như: không phải quyết định chủ trương đầu tư; giao cơ quan chuyên môn lập, thẩm định, trình quyết định dự án mà chưa quy định rõ trình tự, thủ tục thực hiện, nội dung báo cáo đề xuất dự án, nội dung thẩm định dự án, đồng thời cũng không giao Chính phủ quy định chi tiết hay dẫn chiếu thực hiện theo pháp luật khác để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện.

Cũng tại văn bản này, Bộ Xây dựng kiến nghị các giải pháp để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, cho phép người quyết định chủ trương đầu tư xây dựng bệnh viện dã chiến và khu cách ly sử dụng vốn đầu tư công được căn cứ vào tình hình dịch bệnh thực tế tại địa phương để quyết định chủ trương đầu tư bệnh viện dã chiến và khu cách ly mà không cần thực hiện các thủ tục lập báo cáo đề xuất và thẩm định dự án;

Cho phép người được giao quản lý, thực hiện xây dựng công trình được tự quyết định toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng, bao gồm: giao tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng và các công việc cần thiết khác phục vụ xây dựng công trình khẩn cấp; quyết định về trình tự thực hiện khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng; quyết định về việc giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng đáp ứng yêu cầu của lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Bộ Xây dựng đề nghị, Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về tạm ứng vốn, thanh toán, quyết toán trong việc xây dựng bệnh viện dã chiến và khu cách ly, làm cơ sở nhanh chóng giải ngân vốn đầu tư công.

Huy Thảo

Bình luận
Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh
Tin tức nổi bật
Bất cập chính sách, nhiều dự án không thể triển khai

Bất cập chính sách, nhiều dự án không thể triển khai

19/09/2021
 Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) chỉ ra những bất cập của pháp luật hiện hành về nhà ở chưa được sửa đổi, bổ sung một cách triệt để, đặt ra vấn đề cần sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 75 Luật Đầu tư 2020.
Cầu Mỹ Thuận 2 vượt tiến độ thi công

Cầu Mỹ Thuận 2 vượt tiến độ thi công

 Theo Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT-Bộ GTVT), đến trung tuần tháng 9/2021, dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận ...
19/09/2021