THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI
CHO TẠP CHÍ XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG

 • Bài gửi đăng tạp chí phải là công trình nghiên cứu của tác giả, chưa đăng và gửi đăng ở bất kỳ tạp chí khác.
 • Bài gửi được đánh máy vi tính, in trên 1 mặt khổ A4 thành 2 bản (font chữ Myriad Pro (Unicode), cỡ chữ 8,5; lề trên và lề dưới 3cm, lề phải và lề trái 2,5cm)
 • Các hình vẽ phải rõ ràng, chuẩn xác (font chữ thống nhất theo nội dung bài). Nếu bài có ảnh thì phải gửi kèm ảnh gốc dộ phân giải 200dpi. Hình vẽ và ảnh phải chú thích đầy đủ.
 • Các công thức và thông số liên quan phải được chế bản bằng phần mềm Mathtype hoặc công cụ có sẵn trong phần mềm soạn thảo văn bản word (Các công thức hoặc các thành phần công thức có trên các dòng văn bản thì được đánh bằng Symbol.
 • Tài liệu tham khảo phải xếp theo vần ABC, trích dẫn phải có đủ các thông tin theo trình tự sau: Họ tên tác giả (hoặc chủ biên), tên sách (tên bài báo/ tạp chí, tên báo cáo khoa học), nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, trang trích dẫn.
 • Bài viết phải có tên tiếng Việt và tiếng Anh. Mỗi bài cần kèm theo phần tóm tắt bằng tiếng Anh (font chữ 11, tối đa là 150 từ) cung cấp những nội dung chính của bài viết.
 • Bài phải có từ khóa tiếng Anh, tiếng Việt, mã số phân loại chuyên ngành của bài báo (nếu có)
 • Cấu trúc bài báo gồm các phần: dẫn nhập, nội dung khoa học và kết luận (viết thành mục riêng). Bài báo phải đưa ra được các kết quả nghiên cứu mới hoặc các ứng dụng mới hay phải nêu được hiện trạng, những hướng phát triển cơ bản của vấn đề được đề cập, khả năng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng tại Việt Nam. Bài báo giới thiệu tổng quan không quá 3500 từ; công trình nghiên cứu và triển khai ứng dụng không quá 3000 từ.
 • Với bài thông tin khoa học, tin ngắn: là các bài dịch tổng thuật, tổng quan về các vấn đề khoa học Công nghệ xây dựng kiến trúc có tính thời sự.
 • Không trả lại bản thảo cho những bài không đăng.
 • Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị, nơi làm việc, số điện thoại của tác giả (gửi Email: banbientaptcxd.bxd@gmail.com)
 • Phải có bản thẩm định của người có học hàm học vị cao hơn theo chuyên ngành do hội đồng khoa học của TCXD chỉ định.

 

PHỤ TRÁCH BÀI KHOA HỌC CỦA TẠP CHÍ XÂY DỰNG

BAN BIÊN TẬP

Số điện thoại: 0934.526.922; 0904.222.336; 024.39740744

Email: banbientaptcxd.bxd@gmail.com