Ngoại suy quan hệ tải trọng - độ lún của cọc từ kết quả thí nghiệm nén tĩnh trên cơ sở các phương pháp hàm xấp xỉ

 31/07/2021, 09:01:00 - Lượt xem: 104

Thông tin tài liệu

Ngoại suy quan hệ tải trọng - độ lún của cọc từ kết quả thí nghiệm nén tĩnh trên cơ sở các phương pháp hàm xấp xỉ

Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh